Uvjeti korištenja

Ovim Uvjetima korištenja usluge utvrđuju se uvjeti korištenja web-stranice na adresi: https://www.codinggiants.hr/ (u daljnjem tekstu „Usluga“). Korištenjem Usluge, Korisnik (u daljnjem tekstu „Korisnik“, „Vi“, „Vaš“) automatski prihvaća ove Uvjete korištenja usluge i Politiku privatnosti koja nadopunjuje ove Uvjete korištenja usluge. Smatra se da su kontinuiranim korištenjem Usluge korisnici u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

Prije korištenja Usluge, korisnik mora pročitati Uvjete korištenja usluge. Uvjeti korištenja usluge i druge odredbe i uvjeti usluga stavljeni su besplatno na raspolaganje svim Korisnicima prije sklapanja Ugovora te imaju pravo dobiti, reproducirati i spremiti sadržaj Uvjeta korištenja usluge pomoću ICT sustava koji koriste, prema zahtjevu Korisnika. Detaljna pravila za korištenje funkcionalnosti Usluge dostupna su na tome namijenjenim oznakama na Web-stranici. U slučaju neprihvaćanja ovih Uvjeta korištenja, Korisnik nema pravo korištenja ili pristupa Usluzi.

 

Značenje pojmova korištenih u Uvjetima korištenja usluge:

 

Cjenik

 

Popis naknada, dostupan na Web stranici

Tečaj

 

obrazovni tečaj koji provodi Organizator, osmišljen za Polaznike i dostupan u elektronskom obliku („Online tečaj“) ili drugi tip događanja ponuđen u Usluzi

Naknade

 

rata ili pojedinačna uplata određena Cjenikom za određenu vrstu Tečaja ponuđenog u sklopu Usluge; iznos Naknade ovisi o izabranom Tečaju

Politika privatnosti

 

dokument koji regulira sigurnost i zaštitu privatnosti i obrade Vaših osobnih podataka; Politika privatnosti nadopunjuje ove Uvjete korištenja usluge i dostupna je na poveznici: https://www.codinggiants.hr/index.php/politika-privatnosti.

Organizator

 

subjekt koji ima profesionalno znanje i koji je ovlašten za izvođenje Tečaja ponuđenog na Web-stranici; Organizator također može biti Pružatelj usluge 

Uvjeti

 

opće odredbe i uvjeti pružanja usluga u obliku Tečaja od strane Organizatora 

Uvjeti usluge

 

ovi Uvjeti korištenja usluge dostupni na Web-stranici 

Usluga

 

web-stranica, namijenjena za upis i provedbu Tečajeva, u vlasništvu i pod upravom Pružatelja usluga na: https://www.codinggiants.hr/

Polaznik

 

Korisnik ili subjekt kojeg predstavlja Korisnik, za kojeg i u čije ime je podnesena Prijava 

Ugovor

 

Ugovor sklopljen između Organizatora i Korisnika u cilju da omogući Korisniku upotrebu Web-stranice i pružanje usluga Korisniku od strane Pružatelja usluga; opće odredbe Ugovora navedene su u Uvjetima korištenja usluge

Pružatelj usluga

 

Something Digital d.o.o., Gračanska cesta 127c, 10000 Zagreb, HR; OIB: 50480964887; Upis u registar TS Zagreb, MBS: 081340425; Osnivački kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti;  e-mail adresa: [email protected]

Usluge

 

usluge koje Pružatelj usluga pruža elektronički, a koje se sastoje od stavljanja na raspolaganje funkcionalnosti Web-stranice, uključujući funkcionalnosti koje omogućuju podnošenje Prijava 

Korisnik

 

fizička osoba s punom pravnom sposobnošću koja na temelju i u skladu s ovim Uvjetima usluge koristi Web-stranicu 

Prijava 

 

iskaz Korisnikove namjere da sklopi ugovor čiji je predmet Polaznikovo pohađanje Tečaja; podnošenje Prijave nije ekvivalent sklapanju Ugovora. 

 1.  UVODNE ODREDBE

 

1.1. Nijedna od odredbi ovih Uvjeta korištenja usluge ne može se interpretirati na način kojim bi se ograničila prava dodijeljena potrošačima u skladu s važećim zakonima. 

1.2. Uslugu ne koristimo za razmjenu komercijalnih informacija ili ponuda podnesenih u elektroničkom obliku.

1.3. Zabranjuje se pribavljanje nezakonitog sadržaja i korištenje Usluge u nezakonite svrhe i na način koji ometa ili onemogućuje njen rad.

 1. USLUGA

 

2.1. Kako bi se mogle koristiti sve funkcionalnosti Web-stranice, Korisnik mora imati osigurane sljedeće minimalne tehničke uvjete: (a) uređaj s pristupom internetu koji omogućuje pravilan prikaz sučelja Usluge, (b) aktivan elektronički račun e-pošte (e-mail), (c) omogućene kolačiće i JavaScript, (d) instaliranu i ažuriranu posljednju verziju internetskih preglednika Edge, Chrome, Firefox, Safari ili Opera. 

2.2. Po potrebi, pružatelj usluga može promijeniti elemente ili funkcionalnosti Web-stranice ili Usluga, što neće predstavljati izmjenu Ugovora. U tom slučaju, Pružatelj usluga se obvezuje da promjene neće utjecati na pogoršanje u kvaliteti Usluge.

2.3. Usluga i njeni dijelovi, uključujući dizajn i sadržaj, zaštićene su autorskim pravima i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Usluge smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Korisnik dijelove Usluge ne smije reproducirati, distribuirati ili objavljivati, u cijelosti ili djelomično, bez suglasnosti Pružatelja usluga. Sklapanjem Ugovora, Korisnik nema pravo reprodukcije, distribucije, najma, prodaje i bilo kojeg drugog načina direktne ili indirektne redistribucije, bilo plaćene, bilo neplaćene, uz zaobilaženje dijelova Usluge.  

2.4. Detaljna pravila funkcioniranja Web-stranice i pojedinih Usluga dostupni su na posvećenim im podstranicama.

 

 1. KORISNICI. POLAZNICI

 

3.1. U skladu s niže navedenim točkama, Korisnici mogu biti fizičke osobe koje imaju barem 18 godina i punu poslovnu sposobnost. 

3.2. Ako imate između 13 i 18 godina, možete koristiti Usluge u mjeri u kojoj možete steći prava i preuzeti obveze prema važećim zakonima. Ako važeći zakoni zahtijevaju suglasnost zakonskog skrbnika za korištenje Usluga, zakonski skrbnik mora dati suglasnost za sklapanje Ugovora i korištenje Usluga najkasnije do sklapanja Ugovora.

3.3. Zakonski skrbnik Polaznika koji ima između 13 i 18 godina mora, na zahtjev Pružatelja usluga, dati svoju suglasnost za Prijavu. 

 1. TEČAJEVI I UVJETI

4.1. Na Web stranici redovno se objavljuju informacije o Tečajevima koji se organiziraju, njihovom cilju, načinu održavanja (u učionici/online) te Naknadama, putem Cjenika.

4.2. Unutar funkcionalnosti Usluge, Korisnik ima mogućnost podnošenja Prijave.

4.3. Podnošenjem Prijave, Korisnik iskazuje namjeru za sklapanjem Ugovora. Ugovor se sklapa na način naveden u toč. 4.5. i 4.7.

4.4. Detaljni uvjeti i opseg ponuđenih Tečajeva navedeni su u opisu svakog pojedinog Tečaja na Web-stranici, kao i u Uvjetima. 

4.5. Nakon podnošenja Prijave:

(i) ako Polaznik ima pravo pohađanja Tečaja, Korisnik će na dostavljenu e-mail adresu primiti informacije vezane za sklapanje Ugovora, zajedno s poveznicom na Uvjete;

(ii) ako Polaznik nema pravo pohađanja Tečaja, Korisnik će na dostavljenu e-mail adresu primiti informacije o razlozima nemogućnosti pohađanja tečaja, kao i ostale potrebne informacije.

4.6. Ugovor o Polaznikovom pohađanju Tečaja sklapa se putem funkcionalnosti Usluge, nakon kojeg sklapanja Ugovora Korisnik plaća Naknadu za Tečaj, prijenosom na bankovni račun Organizatora. 

4.7. Ugovor o Polaznikovom pohađanju Tečaja je sklopljen nakon što Korisnik prihvati Uvjete i nakon što na e-mail adresu primi odgovarajuću potvrdu o sklapanju Ugovora od strane Organizatora.

4.8. Uz iznimku slučajeva u kojima je Pružatelj usluga ujedno i Organizator, Pružatelj usluga isključivo Organizatorima pruža Web-stranicu i njene specifične funkcionalnosti, koje se koriste kao dodatni alati za Organizatore. Pružatelj usluga nije odgovoran za opseg i kvalitetu usluga Organizatora, uključujući posljedice upotrebe takvih usluga od strane Korisnika, poglavito sudjelovanja na Tečajevima.

 

 1. PRITUŽBE

 

5.1. Korisnik ima pravo podnošenja pritužbe na rad Usluge, putem e-maila na adresu: [email protected] ili pisanim putem, na adresu sjedišta Pružatelja usluge. Pritužba mora sadržavati podatke koji omogućavaju identifikaciju Korisnika kao osobe koja podnosi pritužbu i razloge podnošenja pritužbe na Uslugu ili Tečaj.U slučaju nedostatka potrebnih podataka, Pružatelj usluga će obavijestiti Korisnika o potrebi ispravljanja ili dopune podnesene Pritužbe.

5.2. Pružatelj usluga mora odgovoriti na pritužbu u roku od 14 dana od njenog primitka. Korisnik će odgovor primiti na adresu s koje je pritužba poslana ili ili na adresu koja je navedena u Pritužbi.

5.3. Ako Korisnik nije zadovoljan postupcima Organizatora ili je nezadovoljan razinom Tečaja, može o tome obavijestiti Pružatelja usluga kako bi se situacija riješila i kako bi se utvrdile posljedice za Organizatora. 

5.4. Pružatelj usluga ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu događajima navedenim u toč. 5.3. ovih Uvjeta. Korisnik može tražiti ostvarenje svojih zahtjeva, uključujući odštetnih, direktno od Organizatora. 

 

 1. PRIJAVA PREKRŠAJA I PRITUŽBE

6.1. Pružatelj usluga nema kontrolu ili nadzor nad aktivnostima Organizatora putem Web-stranice. Po primitku obavijesti o nepravilnostima, Pružatelj usluga je dužan provjeriti aktivnost Organizatora. Pružatelj usluga mora provjeriti Organizatorovu aktivnost po primitku vjerodostojne obavijesti o nepravilnostima. 

6.2. Pružatelj usluga časno postupa prema osobnoj imovini trećih strana i njihovim pravima. Stoga, ako primijetite aktivnosti koje krše Vaša prava ili prava drugih Korisnika ili trećih strana, uključujući zabranjene aktivnosti Organizatora, obavezno obavijestite Pružatelja usluga. Na isti način možete obavijestiti Pružatelja usluga o kršenju ovih Uvjeta korištenja usluge ili važećih zakona. 

6.3. Obavijesti o protupravnom ponašanju šalju se na sljedeću e-mail adresu: [email protected]. Kako bi se proces olakšao, obavijest bi trebala sadržavati barem sljedeće informacije: (a) podatke koji omogućavaju identifikaciju Korisnika, tj. ime i e-mail adresu, ako je drugačija od adrese s koje je obavijest poslana, (b) prikaz sadržaja, drugih materijala ili ponašanja koje krši zakon, zajedno s podatkom koji zakon krše, (c) oznaku mjesta na Web-stranici na kojem se nalazi sadržaj ili materijali ili prikaz okolnosti pod kojima se dogodilo kršenje zakona ili Uvjeta korištenja usluge. 

 

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

7.1. Pružatelj usluga nije ni na koji način odgovoran za štetu nastalu uslijed: (a) kršenja Uvjeta korištenja usluge, b) načina korištenja Web-stranicu ili Usluge (c) ponašanja Korisnika prilikom kršenja Uvjeta usluge. Za sve opisane okolnosti odgovoran je isključivo Korisnik koji koristi Uslugu.

7.2. Pružatelj usluga nije ni na koji način odgovoran za aktivnost Organizatora i za štetu koju su prouzrokovali Organizatori u vezi s nepropisnim izvršenjem ili neizvršavanjem ugovora s Organizatorima. 

7.3. Pružatelj usluga koji je ujedno i Organizator odgovara prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, osim u slučajevima propisanim toč. 7.1. Uvjeta korištenja usluga. 

 

 1. POSEBNE ODREDBE

Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovih Uvjeta, ako Korisnik ne koristi Usluge ili Tečajeve kao potrošač, primjenjuju se sljedeće posebne odredbe:

 8.1. Pružatelj usluga nije odgovoran za štetu nanesenu Korisniku nenamjernom pogreškom, a odgovornost Pružatelja usluga ograničena je na stvarne gubitke koje je Korisnik pretrpio

8.2. Svi sporovi koji nastanu između Pružatelja usluga i Korisnika vodit će se isključivo na sudu nadležnom za sjedište Pružatelja usluga

8.3. Ako je bilo koji od ovih Uvjeta usluge proturječan ili netočan, Pružatelj usluga ima pravo tumačiti ove Uvjete usluge na način koji obvezuje Korisnika.  

 1.  IZMJENA UVJETA KORIŠTENJA

9.1. Pružatelj usluga pridržava pravo izmjene ovih Uvjete korištenja usluge u bilo kojem trenutku, iz pravnih razloga (izmjene važećih zakona ili promjena u organizacijskom obliku Pružatelja usluga) ili iz tehničkih razloga (modernizacija Web-stranice ili Usluga, promjena u načinu rada Web-stranice ili Usluga). 

9.2. O svakoj izmjeni Uvjeta korištenja usluge, kao i o razlozima izmjene, Pružatelj usluga je dužan u roku od 7 (sedam) dana prije stupanja na snagu novih Uvjeta korištenja usluge obavijestiti Korisnika, na e-mail adresu Korisnika navedenu prilikom registracije njegovog Računa. Do stupanja na snagu novih Uvjeta korištenja usluge, Korisnik mora prihvatiti nove odredbe Uvjeta korištenja usluge ili odbiti njihovo prihvaćanje i raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA

10.1. Ako je Korisnik potrošač, on/ona može koristiti alternativne metode rješavanja sporova u sudskim postupcima, posebno putem medijacije, mirenja ili arbitraže. Popis institucija kojima se potrošač može obratiti kako bi riješio spor alternativnim metodama rješavanja sporova nalazi se na ovoj poveznici: 

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS)

10.2. Potrošač se također može koristiti izvansudskim pritužbenim postupcima i postupcima izvansudskog rješavanja sporova podnošenjem svoje pritužbe putem online platforme Europske unije za internetsko rješavanje sporova, dostupne na poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ako se potrošač ne želi koristiti alternativnim metodama rješavanja sporova ili internetskim rješavanjem sporova, sve sporove koji nastanu će prema Odredbama i uvjetima rješavati stvarno nadležni sud u Zagrebu. 

 1.  ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. Sve obavijesti ili druga komunikacija između Pružatelja usluga i Korisnika odvija se putem e-mail adrese [email protected] ili telefona 091 277 1117.

11.2. Obveze koje proizlaze iz Uvjeta korištenja usluge reguliraju se mjerodavnim zakonima Republike Hrvatske. Ugovori s sklapaju na hrvatskom jeziku i za njih je mjerodavno hrvatsko pravo.

11.3. Ukoliko bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja usluge postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi te će se preostale odredbe primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenom zakonom.

11.4. Datum stupanja na snagu ovih Uvjeta korištenja usluge: 1. kolovoza 2021. godine.

 

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri